Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Contractacions públiques 

Subvencions

Informació general sobre les subvencions concedides

El reglament financer aplicable al pressupost general de les Comunitats Europees estableix, entre altres principis d'execució, el de la transparència, que queda palès al llarg del Reglament i de les Normes de desenvolupament mitjançant disposicions que en garantitzen una publicitat adequada (abans i després) de l'execució del pressupost.

Pel que fa a les subvencions, la publicitat es defineix en l'article 110 del Reglament financer, que preveu tant una publicació prèvia del programa anual i de les convocatòries de propostes com una publicació posterior de les subvencions concedides en el curs d'un exercici. Per aquest propòsit, és útil recordar que una subvenció es considera concedida quan sorgeix algun compromís jurídic, com ara la signatura del conveni.

Publicació a posteriori

En virtut de l'article 169 de les Normes de desenvolupament del nou Reglament financer, les subvencions concedides durant un exercici, tret de les beques concedides a persones físiques, es publicaran en el lloc web de les institucions comunitàries el primer semestre següent al tancament de l'exercici pressupostari amb càrrec al qual hagin estat adjudicades.