Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Secretaria General 

El Servei Jurídic

Christian PENNERA
El jurisconsultor del Parlament Europeu
Curriculum Vitae

En el si d'una unió on la democràcia, l'estat de dret i el respecte dels drets fonamentals constitueixen els fonaments principals, el Servei Jurídic juga un paper de primer nivell: aconsella el Parlament Europeu sobre qüestions de dret per una banda, i el representa jurídicament per altra.

Funcions principals

  • Prestar assistència jurídica als òrgans polítics del Parlament (el President, la Mesa, la Conferència de Presidents, la Conferència de Presidents de les Comissions, la Conferència de Presidents de les Delegacions, el Col·legi de Qüestors, les comissions parlamentàries) així com a la Secretaria General.
  • Prestar assistència a les comissions parlamentàries en el seu treball legislatiu.
  • Representar el Parlament Europeu front les jurisdiccions europees i nacionals.
Organització
Direcció A
Direcció Afers Institucionals i Parlamentaris
Director: Johann SCHOO
 
Direcció B
Direcció Afers Legislatius
Director: Ezio PERILLO
 
Direcció C
Direcció Afers Financers i Administratius
Director: Hannu VON HERTZEN