Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Protecció de dades 

El Registre d'operacions sobre l'ús de dades personals

Aquest Registre permet d'informar-se sobre el tractament de les dades de caràcter personal efectuat pel Parlament Europeu.

El delegat de protecció de dades vetlla per l'aplicació del Reglament (CE) 45/2001. Una de les tasques (vegeu l'article 26 del Reglament) és mantenir un registre que contingui una descripció detallada de tot el tractament efectuat pel Parlament Europeu.

El Registre té com a finalitat informar el públic per assegurar la publicitat de l'existència de les operacions de tractament de les dades de caràcter personal notificades al Parlament Europeu. Tota persona afectada per l'ús d'aquestes dades pot exercir els drets reconeguts pel Reglament sobre la base d'informacions contingudes en aquest Registre.

El Registre és accessible lliurement via Internet per qualsevol ciutadà.

Els resultats obtinguts per cada tractament notificat són disponibles únicament en la llengua en què fou introduïda la notificació al Registre (sigui en anglès o en francès).