Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Organització i procediments 

Protecció de dades

El Parlament Europeu tracta les dades de caràcter personal amb respecte ple als drets de les persones afectades.

Per acomplir les seves obligacions en relació amb el seu personal i amb els ciutadans europeus, el Parlament Europeu té sovint la necessitat d'accedir a informacions personals, siguin el nom o l'adreça o d'altres de més sensibles.

El Parlament Europeu tracta les dades segons les condicions recollides pel Reglament (CE) 45/2001 i assegura els drets que s'hi reconeixen. El Reglament aspira a protegir les llibertats i els drets fonamentals de les persones físiques fent un bon tractament de les dades de caràcter personal. El Reglament té per objectiu facilitar la lliure circulació de les informacions en un marc que garanteixi els drets de les persones i les legítimes expectatives que se'ls respecti la vida privada.

Tot servei del Parlament Europeu que utilitza informació que identifica individus són circumscrits a aquestes disposicions. Tota operació amb aquestes dades (recollida, consulta, transmissió, organització...) ha de notificar-se prèviament al Responsable de protecció de dades, qui recull la notificació en un registre públic.

En els enllaços següents podràs accedir a àmplies informacions sobre la protecció de dades personals, així com consultar el Registre de les operacions de tractament de dades notificades a l'interior del Parlament.

Guia de protecció de dades de caràcter personal
Legislació
Registre
Contacte