Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Procediments 

Procediments pressupostaris

Les fases del procediment pressupostari

Actualment el Parlament Europeu té l'última paraula en el procediment d'aprovació del pressupost, descrit per l'article 272 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea.
El procediment pressupostari definit en l'article 272 CE s'inicia el primer de setembre de l'any que precedeix l'any de la seva execució.
Cada institució elabora un estat provisional de les despeses per al següent exercici pressupostari. Aquest projecte comprèn una previsió d'ingressos i una previsió de despeses.

Primera fase:

La Comissió presenta al Consell un avantprojecte de pressupost, tenint en compte les orientacions fixades pel Parlament Europeu i el Consell en el decurs d'un diàleg de tres sobre les prioritats pressupostàries i d'un procediment de concertació ad hoc sobre les despeses obligatòries. Aquest avantprojecte pot ser posteriorment modificat per la Comissió mitjançant per via carta rectificativa, a fi de tenir en compte nous elements.

Segona fase:

Després de concretar amb una delegació del Parlament, el Consell de la Unió Europea, per majoria qualificada, aprova un projecte de pressupost que es transmet al Parlament Europeu.

Tercera fase:

En primera lectura, el Parlament Europeu pot votar, per majoria dels sufragis emesos, proposicions de modificació sobre les despeses obligatòries i, per majoria absoluta, les esmenes relatives a les despeses no obligatòries.

Quarta fase:

En segona lectura, el Consell de la Unió Europea aprova les despeses obligatòries i pot modificar les despeses no obligatòries.
El projecte torna al Parlament, que aprova les despeses no obligatòries.

Cinquena fase:

El Parlament pot rebutjar el pressupost per majoria absoluta dels membres i dos terceres parts dels vots emesos. En aquest cas cal recomençar el procediment pressupostari basant-se en un nou projecte i, mentre el nou no s'aprovi, la Comunitat funcionarà sobre la base de crèdits mensuals iguals a les dotzenes parts del pressupost anterior. Si no és aquest el cas, el Parlament aprova el pressupost. El president del Parlament declara aprovat el pressupost definitiu.

La Comissió executa el pressupost general anual sota la seva responsabilitat.

El Tribunal de Comptes estudia l'execució del pressupost anual l'any precedent i el publica en l'informe anual.

El Consell estudia les observacions del Tribunal de Comptes i proposa una recomanació al Parlament Europeu.

El Parlament Europeu només aprova la gestió de la Comissió, sobre la base de la recomanació de la seva Comissió de Control Pressupostari, si està satisfet amb l'informe anual del Tribunal de Comptes. L'aprovació de la gestió conté recomanacions per millorar l'execució del pressupost futur. El Parlament també pot rebutjar l'aprovació de la gestió, cosa que equival a una moció de censura.