Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Procediments 

Codecisió

El mecanisme del procediment de codecisió

El procediment de codecisió consta de tres fases, i dóna al Parlament Europeu el dret de vet.
A grans trets, la codecisió es desenvolupa de la següent forma:

La Comissió presenta una proposta al Parlament Europeu i al Consell.

Primera lectura

El Parlament aprova, o no, les esmenes a la proposta de la Comissió.

 • Si el Parlament no aprova les esmenes i el Consell accepta igualment la proposta de la Comissió, l'acte legislatiu és aprovat pel Consell per majoria qualificada.
 • Si el Parlament aprova les esmenes :
  • El Consell aprova totes les esmenes i no modifica la proposta de la Comissió: el Consell aprova l'acte per majoria qualificada.
  • El Consell no aprova totes les esmenes o les rebutja: el Consell adopta una postura comuna per majoria qualificada, i la transmet al Parlament. Cal que informi plenament el Parlament de les raons que l'han conduït a l'adopció de la seva postura. La Comissió informa el Parlament de la seva postura.

Segona lectura

El Parlament disposa de tres possibilitats d'acció en un interval de tres mesos:

 • Si el Parlament aprova la postura comuna del Consell o no s'hi pronuncia durant aquest període, l'acte es considera aprovat segons la postura comuna.
 • Si el Parlament, per majoria absoluta dels seus membres, rebutja la postura comuna, l'acte es considera no aprovat.
 • Si el Parlament, per majoria absoluta dels membres, aprova les esmenes a la postura comuna, el text es transmet al Consell i a la Comissió, que emeten un dictamen sobre les esmenes. En aquest cas:
  • si el Consell, per majoria absoluta dels membres, aprova totes les esmenes del Parlament, l'acte es considera aprovat i tant el president del Parlament com el del Consell el signen
  • si el Consell informa al Parlament que no aprova totes les esmenes de la postura comuna, el president del Consell convé amb el president del Parlament una data i un lloc per la primera reunió del Comitè de Conciliació, en un període de sis setmanes.

Tercera lectura

El Comitè de Conciliació, format per membres del Consell i per un nombre equivalent de diputats, examina la postura comuna votada en segona lectura sobre la base de les esmenes del Parlament. Disposa de sis setmanes per elaborar un text conjunt.

 • Si el Comitè de Conciliació no aprova el text en el període previst, l'acte es considera no aprovat i es dóna per finalitzat el procediment.
 • Si el Comitè de Conciliació aprova el text conjunt, se sotmet al Consell i al Parlament per la seva aprovació. El Consell i el Parlament disposen de sis setmanes per a l'aprovació; el Consell decideix per majoria qualificada i el Parlament per majoria absoluta dels vots emesos. L'acte s'adopta si el Consell i el Parlament aproven el text conjunt.