Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Procediments 

Altres procediments legislatius

Procediments relatius a l'examen d'acords voluntaris

La Comissió informa el Parlament Europeu tan aviat tingui la intenció de recórrer a acords voluntaris en lloc de legislar. La comissió parlamentària competent podrà establir un informe d'iniciativa, d'acord amb l'article 45. La Comissió informa el Parlament Europeu quan es proposi concloure un acord voluntari. La comissió parlamentaria competent podrà presentar una proposta de resolució recomanant l'aprovacio o el rebuig de la proposició, establint-hi les condicions.

Codificació

S'entén per codificació oficial el procediment desplegat per derogar les normes que són objecte de codificació i substituir-les per un sol acte legislatiu. La versió consolidada de l'acte inclourà totes les modificacions aportades des que es posà en vigor. No comporta cap modificació de les normes. La codificació permet que la legislació de la Unió Europea, sotmesa a freqüents modificacions, sigui més llegible. Els serveis jurídics del Parlament Europeu examinen la proposta de codificació de la Comissió; si no existeix cap modificació de fons, s'aplica el procediment simplificat per a l'aprovació d'informes d'acord amb l'article 43 del Reglament. La proposta de la Comissió s'examina en tots els seus aspectes d'acord a un procediment accelerat en el Parlament Europeu i en el Consell.Disposicions d'execució

La Comissió pot prendre, en el marc de la legislació existent, mesures d'execució. Aquestes mesures es presentens a comitès compostos d'experts dels Estats membres i transmeses al Parlament per informar-ne. Sobre proposicions de la comissió parlamentària competent, el Parlament pot adoptar una resolució que exposi que el projecte de mesura d'execució surt del marc de l'acte jurídic de què es tracti i demanar a la Comissió de modificar la mesura d'execució.