El Parlament Europeu : Parlament : Procediments
Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Procediments 

Procediment

A banda dels quatre procediments clàssics propis del procediment legislatiu comunitari, existeixen altres procediments en funcionament en el si del Parlament Europeu per a àmbits d'actuació específics.

Procediment de dictamen d'acord amb l'article 122 del Tractat CE (unió monetària)

La Comissió i el Banc Central Europeu redacten informes al Consell sobre el progrés dels Estats membres en el compliment de les obligacions per a la consecució de la Unió Econòmica i Monetària.

Després del dictamen del Parlament Europeu i a proposta de la Comissió, el Consell decideix per majoria qualificada quins Estats membres als quals s'aplica una excepció compleixen les condicions necessàries per a l'adopció de la moneda única sobre la base dels criteris fixats a l'article 121, paràgraf 1, i posa fi a les excepcions atorgades a Estats membres. En aquest procediment, el Parlament vota sobre aquestes recomanacions com un text tancat, i no pot esmenar-les.
Procediments relatius al diàleg social

La Comunitat té, entre altres objectius, el de promoure el diàleg entre els interlocutors socials, en vista a concloure acords o convenis.

D'acord amb l'article 138 del Tractat CE, la Comissió té la tasca de promoure la consulta dels interlocutors socials en l'àmbit comunitari i presenta al Parlament les orientacions possibles d'una acció comunitària després de consultar els suara citats interlocutors.

Qualsevol document de la Comissió o tot acord conclòs pels interlocutors socials se sotmet a la comissió competent del Parlament Europeu. Aquesta presentarà una proposició recomanant aprovar o refusar la petició.