Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Procediments 

Procediment d'iniciativa

La iniciativa legislativa pertany a la Comissió. El Tractat de Maastricht acordà per al Parlament Europeu un dret d'iniciativa legislativa que li permet sol·licitar a la Comissió que li presenti una proposta.

El programa legislatiu i de treball de la Comissió

El Parlament Europeu intervé de manera significativa en el procediment d'elaboració del programa legislatiu de la Comissió Europea. El president del Consell de la Unió Europea és convidat a participar en aquest procediment en nom de la seva institució. Després d'una preparació del programa legislatiu i de treball de la Comissió, el Parlament Europeu i la Comissió respecten els terminis i modalitats establerts en l'annex XIV del Reglament. El Parlament adopta una resolució sobre les orientacions estratègiques de la Comissió.

El president demana al Consell d'emetre un dictamen sobre el programa legislatiu anual de la Comsissió i sobre la resolució del Parlament.
Després d'un debat i d'una votació al Parlament Europeu sobre el programa anual de la Comissió, els presidents del Parlament i de la Comissió, en nom de les seves institucions, convenen per a l'any següent un programa legislatiu que cobreix totes les activitas legislatives previstes.
Iniciativa prevista per l'article 192 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea

El Parlament, per majoria dels seus membres, d'acord amb l'article 192, segon paràgraf, del Tractat CE, pot sol·licitar, sobre la base d'un informe establert per la comissió competent, que li presenti tota proposta legislativa que consideri apropiada. La Comissió parlamentària competent, prèviament, ha de demanar l'autorització de la Conferència de Presidents. La Comissió pot comprometre's a preparar una proposta legislativa sol·licitada pel Parlament Europeu, o bé negar-s'hi. Abans d'iniciar el procediment, la comissió parlamentària competent ha d'assegurar-se que no estigui en fase d'elaboració cap proposta legislativa de la mateixa índole.Informes d'iniciativa

Dins del marc on els tractats atribueixen dret d'iniciativa al Parlament Europeu, les comissions parlamentàries poden establir un informe sobre un objecte de la seva competència i presentar una proposta de resolució al Parlament. Han de demanar, abans de tota proposta d'informe, l'autorització a la Conferència de Presidents.