Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Procediments 

Procediment de nomenament

Nomenament dels membres del Tribunal de Comptes

Els membres del Tribunal de Comptes són elegits entre personalitats que pertanyen o han pertangut als seus respectius països a les institucions de control extern o que estiguin en possessió d'una qualificació particular per a aquesta funció.

Els membres del Tribunal de Comptes són nomenats per majoria qualificada, per un període de sis anys, pel Consell de la Unió Europea, després de consultar el Parlament Europeu.

Si el Parlament no dóna el seu vistiplau a propòsit d'una candidatura en particular, el president del Parlament Europeu convida al Consell a retirar-la i presentar-ne una de nova al Parlament


Nomenament dels membres del Comitè Executiu del Banc Central Europeu

El Banc Central Europeu és l'òrgan superior de decisió que defineix la política monetària europea, la qual fixa les taxes d'interès.

El Comitè és compost per un president, un vicepresident i quatre membres designats per comú acord entre els caps d'Estat o de govern dels Estats membres de la zona euro. El seu mandat és de vuit anys no renovables

Els membres del Comitè són nomenats pels Estats membres, per recomanació del Consell de la Unió Europea i després d'una consulta al Parlament Europeu i al Consell de Governadors del BCE.


Nomenament del Mediador

La funció del Mediador, el síndic de greuges europeu, es defineix en el Tractat de Maastricht, on s'instaurà amb l'objectiu de democratitzar la UE i augmentar-ne la transparència administrativa. La seva designació correspon als diputats, en votació secreta i per majoria dels vots emesos, després de cada elecció del Parlament Europeu. Té un mandat que coincideix temporalment amb la legislatura.

El Mediador actua amb total independència i imparcialitat. Durant el seu mandat, no pot exercir cap altra activitat professional, remunerada o no. Té per funció examinar les reclamacions sobre els casos de deficient administració de les institucions o òrgans comunitaris que presenti qualsevol ciutadà de la Unió o qualsevol persona física o jurídica que resideixi o tingui la seva seu oficial en un Estat membre de la Unió.

Per iniciativa del Mediador, el Parlament Europeu ha adoptat el Codi europeu de bona conducta administrativa, que informa els ciutadans del que poden esperar de l'administració comunitària i indica als funcionaris com s'han de comportar en les relacions amb el públic.