El Parlament Europeu : Parlament : Procediments
Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Procediments 

Procediment de nomenament

El Parlament Europeu exerceix un control democràtic sobre el conjunt de l'activitat comunitària. Els procediments de nomenament permeten al Parlament aplicar la funció de control a determinades institucions europees.

Influència del Parlament Europeu sobre la composició i el nomenament de la Comissió

El procediment de nomenament del president de la Comissió ha estat modificat pels Tractats d'Amsterdam i de Niça. Aquests tractats han reforçat el pes del Parlament conferint-li un poder d'investidura en el procediment de nomenament de la Comissió Europea. L'article 214 del Tractat Constituent de la Comunitat Europea anuncia que el Consell de la Unió Europea, per majoria qualificada, designa el president de la Comissió i que aquesta designació ha de ser aprovada pel Parlament Europeu. El Parlament està doncs estretament associat al nomenament del president de la Comissió.

La llista de membres de la Comissió és aprovada pel Parlament per majoria simple, després d'una sèrie de compareixences de cada comissari davant les diferents comissions parlamentàries competents. A la fi d'aquest consens el Consell nomena la Comissió en el seu conjunt per majoria qualificada.


Moció de censura contra la Comissió Europea

El Parlament té el poder d'aprovar una moció de censura contra la Comissió en el seu conjunt.
La censura permet al Parlament d'assegurar un control democràtic a la Unió Europea. Per ser admesa, una moció de censura ha de presentar-se a la Presidència del Parlament amb el suport d'almenys una desena part dels diputats, i ha d'estar motivada.

En el decurs del mandat de la Comissió, el Parlament disposa del poder de cessar la Comissió per majoria de les dues terceres parts dels vots emesos i majoria dels diputats que el componen.