Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Procediments 

Procediment de cooperació reforçada

Introduït pel Tractat d'Amsterdam, el procediment de cooperació reforçada permet als Estats membres que ho desitgin establir entre ells una relació més estreta.

Disposicions generals aplicables a la cooperació refoorçada en l'àmbit comunitari

La cooperació reforçada sol·licitada pels Estats membres de la Unió Europea no pot iniciar-se sense l'acord amb la Comissió. Si la Comissió decideix no sotmetre una proposta, comunica les seves raons als Estats membres implicats. Quan la cooperació reforçada es refereix a un àmbit en què s'aplica el procediment de codecisió (article 251 del Tractat CE), el Tractat de Niça exigeix el dictamen de conformitat del Parlament, el qual garanteix el respecte dels drets del Parlament. En altres casos la petició es transmet igualment al Parlament Europeu, que no tindrà més que un poder consultiu.


Disposicions generals aplicables a la cooperació reforçada en l'àmbit de la justícia i els afers interiors

La cooperació reforçada prevista en els Estats membres ha de:

  • respectar les competències de la Comunitat Europea, així com els objectius fixats per les disposicions relatives a la cooperació policial i judicial en matèria penal, i
  • tenir com a objectiu que la Unió millori com a espai de llibertat, de seguretat i de justícia.

Els Estats membres que es proposin instaurar entre ells una cooperació reforçada, respectant els articles 43 i 44 del Tractat de la Unió Europea, adrecen una petició a la Comissió, que pot sotmetre al Consell una proposta legislativa en aquest sentit. L'autorització d'instaurar una cooperació reforçada és acordada pel Consell per majoria qualificada sobre la proposta de la Comissió o a iniciativa d'almenys vuit Estats membres.