Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Poders 

El procediment pressupostari

Budgetary procedure
La (1) Comissió estableix (2) l'avantprojecte pressupostari.
El (3) Consell adopta el projecte pressupostari.
El (4) Parlament examina el projecte, en primera lectura, i pot votar-hi esmenes.
El Consell examina el projecte esmenat en segona lectura.
El Consell transmet al Parlament un projecte de pressupost revisat.
El Parlament confirma les esmenes votades en primera lectura i rebutjades pel Consell.
El projecte esmenat s'adopta o es rebutja pel Parlament Europeu en segona lectura.
El President del Parlament Europeu aprova el (5) pressupost final.
Aquest procediment d'aprovació de pressupost, que dura més de vuit mesos, té lloc durant (6) l'any precedent a l'exercici a què es refereix.
Execution of the budget
La (1) Comissió executa el pressupost general anual sota la seva responsabilitat.
Budgetary discharge
El (1) Tribunal de Comptes estudia l'execució del pressupost anual de l'any anterior i publica (2) l'informe anual.
El (3) Consell estudia les observacions del Tribunal de Comptes i proposa una recomanació al (4) Parlament Europeu.
El Parlament Europeu, sobre la base d'una recomanació de la Comissió de Control Pressupostari, aprova la gestió de la (5) Comissió. La decisió d'aprovació de la gestió conté recomanacions per millorar l'execució del pressupost en el futur. El Parlament pot també denegar l'aprovació de la gestió.