Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Poders 

El poder pressupostari

El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea constitueixen l'autoritat pressupostària de la Unió Europea, la qual determina, cada any, les despeses i els ingressos de la Unió. El procediment d'examen i posteriorment d'aprovació d'un pressupost es realitza des del juny fins a finals de desembre. Budgetary power
 • Per a les despeses obligatòries (per exemple les agrícoles i les referents a acords internacionals) és el Consell qui té la darrera paraula. Per a les despeses conegudes com no obligatòries és el Parlament qui decideix, en estreta col·laboració amb el Consell.

 • El Parlament Europeu i el Consell s'encarreguen de limitar les despeses anuals fixades per les perspectives financeres plurianuals.

Com s'aprova el pressupost?

 • El principi d'anualitat del pressupost significa que el pressupost és aprovat per a un any (l'any del pressupost va de l'1 de gener al 31 de desembre).

 • La Comissió prepara un esborrany preliminar del pressupost, el qual s'envia al Consell de la Unió Europea.

 • Sobre aquesta base el Consell elabora un projecte de pressupost, que tramet al Parlament Europeu per a una primera lectura.

 • El Parlament esmena l'esborrany segons les prioritats polítiques i el torna al Consell, el qual pot esmenar-lo al seu torn abans de retornar-lo al Parlament Europeu.

 • En segona lectura, el Parlament aprova o rebutja el pressupost esmenat.

 • Qui finalment adopta el pressupost és el President del Parlament Europeu.

 • Al llarg del procediment pressupostari el Parlament realitza canvis i esmenes a l'esborrany del pressupost proposat pel Consell i la Comissió.

 • El pressupost no pot ser executat fins que el President del Parlament Europeu l'hagi signat.

Com es supervisa el pressupost?

 • El Comitè de Control Pressupostari supervisa constantment les despeses de la Unió.

 • El Parlament Europeu, sobre la base d'una recomanació del Consell de la Unió Europea, aprova la gestió de la Comissió en l'execució del pressupost.