El Parlament Europeu : Parlament : Poders
Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Poders 

El poder pressupostari

El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea constitueixen l'autoritat pressupostària de la Unió Europea, la qual determina, cada any, les despeses i els ingressos de la Unió. El procediment d'examen i posteriorment d'aprovació d'un pressupost es realitza des del juny fins a finals de desembre. Budgetary power
 • Per a les despeses obligatòries (per exemple les agrícoles i les referents a acords internacionals) és el Consell qui té la darrera paraula. Per a les despeses conegudes com no obligatòries és el Parlament qui decideix, en estreta col·laboració amb el Consell.

 • El Parlament Europeu i el Consell s'encarreguen de limitar les despeses anuals fixades per les perspectives financeres plurianuals.

Com s'aprova el pressupost?

 • El principi d'anualitat del pressupost significa que el pressupost és aprovat per a un any (l'any del pressupost va de l'1 de gener al 31 de desembre).

 • La Comissió prepara un esborrany preliminar del pressupost, el qual s'envia al Consell de la Unió Europea.

 • Sobre aquesta base el Consell elabora un projecte de pressupost, que tramet al Parlament Europeu per a una primera lectura.

 • El Parlament esmena l'esborrany segons les prioritats polítiques i el torna al Consell, el qual pot esmenar-lo al seu torn abans de retornar-lo al Parlament Europeu.

 • En segona lectura, el Parlament aprova o rebutja el pressupost esmenat.

 • Qui finalment adopta el pressupost és el President del Parlament Europeu.

 • Al llarg del procediment pressupostari el Parlament realitza canvis i esmenes a l'esborrany del pressupost proposat pel Consell i la Comissió.

 • El pressupost no pot ser executat fins que el President del Parlament Europeu l'hagi signat.

Com es supervisa el pressupost?

 • El Comitè de Control Pressupostari supervisa constantment les despeses de la Unió.

 • El Parlament Europeu, sobre la base d'una recomanació del Consell de la Unió Europea, aprova la gestió de la Comissió en l'execució del pressupost.