Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Poders 

El poder legislatiu

El Parlament Europeu comparteix el poder legislatiu amb el Consell de la Unió Europea. Això es tradueix en la capacitat per adoptar lleis europees (directives, reglaments, etc.).
Pot acceptar, esmenar o rebutjar els continguts de la legislació europea.
Legislative power

Com funciona en la pràctica el procediment legislatiu?

  • Un diputat del Parlament Europeu, en el marc d'una comissió parlamentària, elabora un informe sobre una proposta de text legislatiu presentada per la Comissió Europea, l'única institució amb iniciativa legislativa. La comissió parlamentària vota l'informe, després d'introduir-hi, si escau, esmenes. Quan el text ha estat revisat i adoptat en Ple, el Parlament adopta la seva posició. Aquest procés es repeteix diversos cops, depenent del tipus de procediment i també de si hi ha consens amb el Consell.

  • En l'adopció d'actes legislatius es diferencia entre el procediment legislatiu ordinari (la codecisió), que situa el Parlament en igualtat amb el Consell, i els procediments legislatius especials, que s'apliquen únicament en casos específics on el Parlament només conserva un paper consultiu.

  • Cal ressaltar que en qüestions sensibles (fiscalitat, política industrial, política agrícola...) el Parlament Europeu emet únicament un dictamen consultiu. En alguns casos, el Tractat preveu que la consulta sigui obligatòria donat que el fonament jurídic ho imposa i que la proposta no pot adquirir força de llei fins a l'emissió del dictament del Parlament. En aquests casos, el Consell no està facultat per adoptar una decisió en solitari.

El Parlament té un poder d'iniciativa política

  • Pot demanar a la Comissió de presentar propostes legislatives al Consell. Participa activament en la realització de nous textos legislatius, ja que examina el programa de treball anual de la Comissió i indica quins actes serien oportuns.