Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Períodes de pràctiques 

Programa pilot de pràctiques per a persones discapacitades

El Parlament Europeu promou la igualtat d'oportunitats i anima totes les persones amb discapacitats a poder conèixer les possibilitats en els programes d'estades de pràctiques. El Parlament Europeu llançà el 2006, en el marc d'una discriminació positiva, un programa d'estades específic per a persones discapacitades.

Estades remunerades per a persones discapacitades

El Parlament Europeu proposa estades remunerades a persones discapacitades en el marc d'una mesura de discriminació positiva amb vista a facilitar-los la integració professional.

Aquestes estades són obertes tant als universitaris (o de qualificació equivalent) com a les persones amb qualificacions inferiors a la universitària. (L'article 18 de la Normativa interna relativa als períodes de pràctiques i visites d'estudis a la Secretaria General del Parlament Europeu, que estableix les qualificacions acadèmiques necessàries per a l'admisió a un període de pràctiques remunerades, no s'aplica a aquest programa.)

El principal objectiu d'aquest programa és oferir a una sèrie de persones amb discapacitats una experiència laboral significativa i valuosa i una oportunitat per familiaritzar-se amb les activitats del Parlament Europeu.

La durada dels períodes de pràctiques remunerats és de cinc mesos improrrogables. Els períodes de pràctiques no donen al becari el dret a treballar al Parlament Europeu: els funcionaris se seleccionen sobre la base de concursos organitzats per l'EPSO.

 

Dates d'inici i dates límit de recepció de les candidatures
Inici de l'estadaPeríode d'inscripció
1 de març15 d'agost al 15 d'octubre (mitjanit)
1 d'octubre15 de març al 15 de maig (mitjanit)

 

Aconsellem de no esperar a l'últim dia d'aquests terminis per presentar la candidatura, a fi d'evitar la saturació del sistema a conseqüència del gran nombre de candidatures que s'hi solen presentar.

Els candidats a aquest programa de pràctiques remunerades hauran de:

  • tenir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea o bé d'un país candidat a l'adhesió,
  • tenir més de 18 anys el dia d'inici de l'estada,
  • tenir un coneixement ampli d'alguna de les llengües oficials de la Unió Europea i un bon coneixement d'alguna altra,
  • no haver estat beneficiari de cap altra estada remunerada en alguna institució europea, en algun partit polític o a càrrec d'algun eurodiputat, amb una durada de més de quatre setmanes consecutives, i
  • poder certificar que es pateix una discapacitat (certificat mèdic, certificat de dispacacitat o targeta de discapacitat emesos per una autoritat nacional).

Si la teva candidatura és seleccionada, se't demanarà que presentis els següents documents:

  • Una acta de candidatura degudament signada (imprimeix l'acta de candidatura abans de validar-la) un formulari de descripció de la discapacitat i de declaració de les necessitats específiques, amb data i degudament signat.
  • Una còpia del passaport o document d'identitat.
  • Una còpia del certificat d'estudis o del títol universitari més recent, si cal.
  • Una referència escrita firmada per un professor d'universitat o una altra institució educativa, o una carta d'un professional que pugui fer una avaluació objectiva de les teves aptituds.
  • Un document que t'acrediti la discapacitat, reconegut en un Estat membre de la Unió Europea o en un país candidat a l'adhesió.
No cal que envïis aquests documents en presentar la candidatura, amb excepció del formulari de descripció de la discapacitat i de declaració de les necessitats específiques. Aquest formulari s'ha de remetre a l'Oficina de Pràctiques immediatament després d'haver presentat l'acta de candidatura en línia; els altres justificants se't sol·licitaran si t'oferim el període de pràctiques. En aquest cas, no podràs ser admès si no presentes tots els documents citats més amunt.

Si estàs interessat en un període de pràctiques remunerat en el marc del present programa, llegeix la descripció del programa pilot, les Normes internes relatives als períodes de pràctiques i visites d'estudis a la Secretaria General del Parlament Europeu i les informacions pràctiques per Brussel·les i Luxemburg. Recorda que les pràctiques estan disponibles essencialment a Brussel·les i Luxemburg, donat que algunes oficines d'informació en els Estats membres poden no ser capaces de proporcionar adaptacions específiques en matèria d'accessibilitat.

Si reuneixes les condicions d'admissió, emplena l'acta electrònica de candidatura, que podràs preparar utilitzant el formulari de mostra que es facilita. Tingues en compte que passats 30 minuts d'iniciar el procés de l'acta de candidatura, si no has acabat, es perdran totes les dades introduïdes. La inscripció cal emplenar-la i presentar-la en una sola etapa i no es pot modificar posteriorment. És molt important que t'imprimeixis l'acta de candidatura abans de validar-la, ja que, si et trobes entre els seleccionats, se't demanarà aquesta versió en paper degudament signada i amb els justificants.

Un cop validada la candidatura electrònica, se t'assignarà un número. Has d'indicar aquest número de candidatura a qualsevol correspondència relacionada amb el període de pràctiques.

En el cas que necessitis l'acta de candidatura en un format diferent, posa't en contacte amb l'Oficina de Pràctiques, especificant la teva sol·licitud (mida de lletra més gran, format Braille...):

Parlament Europeu
Oficina d'estades en pràctiques
stages@europarl.europa.eu

Immediatament després d'haver presentat l'acta de candidatura, se't prega que emplenis el formulari de descripció de la discapacitat i de necessitats específiques i d'adreçar-lo per correu electrònic a l'Oficina de Pràctiques (veges més avall). Un cop hagis emplenat el formulari hauràs de descriure breument la teva discapacitat, indicant qualsevol necessitat específica associada. Si entres en la selecció, la descripció de la teva discapacitat i la descripció de necessitats s'utilitzaran per planificar les adaptacions específiques en matèria d'accessibilitat. Tingues en compte que si la informació facilitada no és suficientment precisa, podran produir-se retards en adaptacions específiques en el lloc de treball. En el pitjor dels casos, quan el Parlament Europeu no pogués oferir als becaris una solució temporal, el resultat podria ser la suspensió o la cancel·lació de les pràctiques per raons operatives imperioses, de conformitat amb l'article 9 de les Normes Internes.

És important imprimir el formulari de descripció de la discapacitat i declaració de les necessitats específiques un cop completat, ja que si entres en la selecció, se't demanaran degudament signats i amb data, juntament amb els justificants .

Tota la informació relativa a la teva discapacitat s'utilitzarà únicament en el si del Parlament Europeu i exclusivament amb la finalitat d'adaptacions espefíciques en el lloc de treball, per ajudar-te a cercar un allotjament accessible, transport i assistència.