Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Òrgans polítics 

Les comissions parlamentàries

Les comissions parlamentàries s'encarreguen de preparar els treballs de les sessions plenàries del Parlament. La seva missió consisteix a elaborar informes sobre propostens legislatives que s'han sotmès a l'examen del Parlament o sobre les que se'ls consulta, a banda d'informes d'iniciativa pròpia.

Les comissions permanents

Per preparar els treballs de les sessions parlamentàries, el Parlament Europeu ha establert 20 comissions permanents.
Es reparteixen per sectors: afers exteriors, desenvolupament, comerç internacional, pressuposts... i cadascuna té les competències pròpies als seus àmbits d'especialització.
Examinen i proposen esmenes a les propostes de directives i de reglaments comunitaris elaborats per la Comissió i sobre les quals també ha de pronunciar-se el Consell de la Unió Europea, i proposen esmenes.
Emeten també opinions per a les altres comissions parlamentàries.
Cada comissió escull un president i quatre vicepresidents per un període de dos anys i mig, i disposa d'una secretaria.

Les comissions parlamentàries es reuneixen en públic, un o dos cops per mes, habitualment durant les setmanes que segueixen a les sessions plenàries a Estrasburg.
Els documents de les reunions són públics.