Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Òrgans polítics 

La Mesa

La Mesa és l'òrgan de direcció reglamentària del Parlament Europeu.
Té competències per establir l'avantprojecte d'estat provisional del pressupost del Parlament Europeu i per regular totes les qüestions administratives, de personal i d'organització.

La composició de la Mesa

La Mesa està composta pel president del Parlament Europeu, per 14 vicepresidents i per sis qüestors elegits per l'assemblea per un període de dos anys i mig renovable.
En les deliberacions de la Mesa, en cas d'empat en les votacions, el president té vot de qualitat. Els qüestors tenen veu consultiva en la Mesa.