Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Òrgans polítics 

La Conferència de Presidents

La Conferència de Presidents és l'òrgan polític del Parlament Europeu competent per a
l'organització dels treballs del Parlament Europeu i la programació legislativa,
l'atribució de competències de les comissions i de les delegacions i les seves composicions, i
les relacions amb les altres institucions de la Unió Europea, els parlaments nacionals i els tercers països.
La Conferència dels Presidents prepara el calendari de la institució i l'ordre del dia de les sessions plenàries i distribueix els escons dels diputats a l'hemicicle.

La composició de la Conferència dels Presidents

La Conferència dels Presidents la componen el President del Parlament i els presidents dels grups polítics.
S'hi asseuen també dos representants dels diputats no inscrits, però sense dret a vot.
La Conferència de Presidents pren les decisions per consens o per vot ponderat segons el nombre de diputats de cada grup polític.