Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Organització 

Òrgans polítics

Conferència de Presidents

La Conferència de Presidents reuneix entorn del President del Parlament Europeu els presidents dels grups polítics. President

 • La Conferència de Presidents determina l'organització dels treballs del Parlament i de totes les qüestions relatives a la programació legislativa:
  • Calendari i ordre del dia de les sessions plenàries.
  • Composició de les comissions, de les delegacions i repartiment de les competències entre aquestes.
  • Programació legislativa.
 • Exerceix també un paper important en les relacions del Parlament Europeu amb les altres institucions comunitàries, tercers països i organitzacions extracomunitàries.

Mesa

Componen la Mesa el President del Parlament Europeu, els 14 vicepresidents i els sis qüestors, en qualitat d'observadors, elegits per l'assemblea per un període de dos anys i mig renovables.Political bodies
 • Dirigeix el funcionament intern del Parlament:
  • Estat provisional del Parlament Europeu.
  • Organització administrativa i financera.
  • Secretaria i els seus serveis.

Qüestors

Són els responsables, d'acord amb les directrius de la Mesa, dels assumptes administratius i financers que concerneixen directament els diputats.Political bodies
 • Els sis qüestors tenen veu consultiva a la Mesa.
 • La seva missió és vetllar perquè els diputats disposin de la infrastructura necessària per exercir llurs mandats.