Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Mediador de sostracció d'infants 

El Mediador del Parlament Europeu per a casos de sostracció internacional de menors

Article 24 de la Carta Fonamental dels Drets de la Unió Europea:

    Els drets dels menors:
  1. Els menors tenen el dret a protecció i a les atencions necessàries per al seu benestar. Poden expressar la seva opinió lliurement, en consideració als temes que els afectin, d'acord amb de la seva edat i maduresa.
  2. En tot allò relatiu als menors, tant siguin autoritats públiques com institucions privades, cal actuar amb l'interès del menor com a consideració priomordial.
  3. Tot menor té el dret de mantenir relacions personals regulars i contactes directes amb els seus dos progenitors, sempre que no sigui contrari al seu interès.
La posició del Mediador Internacional per a la Sostracció de Menors del Parlament Europeu fou creada el 1987 per iniciativa de Lord Plumb, per ajudar els nens fruit de matrimonis binacionals que hagin estat sostrets per algun dels seus pares. Succeïnt a Marie-Calde Vayssade (1987-1994) i Mary Banotti (1995-2004), n'Evelyne Gebhardt ha estat nomenada mediadora del Parlament Europeu el 2004.

La funció principal del Mediador és intentar trobar un acord amistós entre el progenitor autor de la sostracció i l'altre, concedint sempre la màxima prioritat als interessos del o dels menors. Donat que el menor té dret a ambdós progenitors, qualsevol d'ells pot sol·licitar la mediació.

Contactes:
The European Parliament Mediator for International Parental Child Abduction
Evelyne GEBHARDT, MEP
c/o Magdalena KLEIM
08R018
Montoyerstraat 70
B-1049 Brussel·les, Bèlgica
Correu-e: MediationChildAbduct@europarl.europa.eu
Fax: 0032 2 283 2042

Més informació:
Les funcions del Mediador per casos de sostracció internacionals de menors pels seus progenitors
Exemple d'un cas