Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Contractacions públiques 

Convocatòries adjudicades

Informació general sobre les convocatòries adjudicades

El reglament financer aplicable al pressupost general de les Comunitats Europees destaca, entre els principis d'execució del pressupost, el de la transparència, principi que és palès al llarg de totes les modalitats d'execució per diferents disposicions que asseguren una publicitat adequada (anterior i posterior) sobre l'execució del pressupost.

Pel que fa a les convocatòries, d'acord amb els articles 118 i 119 de les modalitat d'execució del reglament financer, la institució té l'obligació de publicar anualment certes informacions relatives a l'atribució de contractes, ja sigui en el Diari Oficial o bé en la pàgina web. Es recorda que un contracte es considera adjudicat quan existeix un primer compromís jurídic, a saber la firma del primer contracte (inclòs el contracte marc).

En virtut de l'article 118, les disposicions relatives a les mesures de publicitat a posteriori per als contractes coberts per la Directiva 2004/18/CE estipulen que es remeti a l'OPOCE un anunci d'adjudicació en el termini de 48 dies naturals a partir de la firma del contracte.

En virtut de l'article 119, relatiu a les mesures de publicitat a posteriori, per als contractes que no estiguin coberts per la Directiva 2004/18/CE, així com els contractes previstos en l'annex II B, les disposicions estableixen que els contractes ".../...seran objecte d'una publicitat adequada.../...". Aquesta publicitat comporta, entre altres, la ".../...publicació anual d'una llista dels contractistes, precisant l'objecte i la quantitat del contracte adjudicat, per als contractes d'un valor igual o superior a 13.800 euros (35.000 euros per als contractes signats a partir del 22 d'agost de 2006). .../...". Com que des del 22 d'agost del 2006 s'apliquen nous límits, s'ha utilitzat el límit de 13.800 euros per a la publicitat de tots els contractes adjudicats el 2006, amb l'objecte de garantir la màxima transparència.

La publicació d'aquestes informacions s'ajusta a les següents pautes:

  • Publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea, un cop transmeses a l'OPOCE, com a molt tard el 31 de març de l'exercici pressupostari següent, les informacions relatives als contractes adjudicats pel Parlament Europeu en l'any anterior i sempre que el seu valor sigui igual o superior a l'import previst per l'apartat 1 de l'article 128 de les Normes del Reglament financer.
    • i sense límit en el seu valor, els contractes de serveis previstos en l'annex I B de la Directiva 2004/18/CE;
    • i amb un valor inferior als límits previstos en l'article 158 de les Normes de desenvolupament del Reglament (límits per a l'aplicació de la Directiva 2004/18/CE).
  • Publicació en la pàgina web del Parlament Europeu com a molt el dia 31 de març de l'exercici pressupostari següent
    • de la llista que inclou els altres contractes per un valor igual o superior a 13.800 euros i inferior a 60.000 euros
    • dels contractes immobiliaris i dels contractes que es declarin secrets previstos en l'article 126, paràgraf 1, punt j) de les modalitats d'execució del reglament financer, el qual és objecte d'una publicació anual específica.